Education | ትምህርት

በመመልከት መማር

ሰዎች በማየት ይማራሉ ፡፡ ማየት በጣም ሀይል ያለው መማሪያ ነው፡፡ ልጆች እቤት ውስጥ እና ከቤት ውጪ ብዙ ነገሮችን በማየት ይማራሉ፡፡ እናትና አባት ሲከባበሩ ፣ሲፋቀሩ፣ሲረዳዱ ወዘተ ልጆቻቸውን በተዘዋዋሪ መንገድ እነዚህን በሃሪያቶች ያስተምራሉ፡፡በሌላ በኩል ደሞ ሲሰዳደቡ ፣ሲጣሉ […]